Bảo hiểm Nhân thọ là gì?

Bảo hiểm Nhân thọ, như tên gọi của nó, là một hợp đồng, cam kết bảo hiểm dài hạn nhiều năm, thông thường là 5, 10, 15, 20, 25 năm hoặc đến trọn đời giữa công ty bảo hiểm nhân thọ và người mua bảo hiểm.

Nói chung, người tham gia hợp đồng bảo hiểm Nhân thọ nhằm mục đích bảo vệ bản thân hoặc người phụ thuộc của họ trước các rủi ro do họ chết sớm, thương tật dẫn đến mất khả năng lao động hoặc nhằm mục đích tiết kiệm và đầu tư để đáp ứng các nhu cầu tài chính trong tương lai.

Theo quy định tại Luật kinh doanh bảo hiểm số 24 năm 2000, các loại hình bảo hiểm Nhân thọ thuộc vào các loại sau đây:

Bảo hiểm sinh kỳ

Là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm vẫn sống đến thời hạn được thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

XEM THÊM

Bảo hiểm tử kỳ

là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết trong một thời hạn nhất định, theo đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng, nếu người được bảo hiểm chết trong thời hạn được quy định trong hợp đồng bảo hiểm.

XEM THÊM

Bảo hiểm hỗn hợp

là loại hình bảo hiểm kết hợp bảo hiểm sinh kỳ và bảo hiểm tử kỳ.

XEM THÊM

Bảo hiểm trọn đời

là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm chết vào bất kỳ thời điểm nào trong suốt cuộc đời của người đó.

XEM THÊM

Bảo hiểm trả tiền định kỳ

là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống đến một thời hạn nhất định; sau thời hạn đó doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm định kỳ cho người thụ hưởng theo thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

XEM THÊM

Bảo hiểm hưu trí

là bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm đạt đến độ tuổi xác định được doanh nghiệp bảo hiểm trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

XEM THÊM

Bảo hiểm Nhân thọ tử kỳ

Đơn bảo hiểm Nhân thọ tử kỳ không có yếu tố đầu tư trong phí bảo hiểm. Các đơn bảo hiểm này chỉ dùng cho mục đích bảo vệ mà thôi và Công ty bảo hiểm không nhất thiết phải trả tiền bảo hiểm vì loại này chỉ bảo hiểm cho một thời gian nhất định. Nếu cái chết không xảy ra trong thời hạn đó thì người được bảo hiểm không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ phí bảo hiểm đã đóng.

Vì vậy, phí bảo hiểm có thể giữ ở mức thấp nhất vì chúng chỉ dùng để bảo hiểm sinh mạng và sẽ không được thanh toán bất cứ khoản tiền nào nếu người được bảo hiểm sống đến hết kỳ hạn của hợp đồng.

Tử kỳ cố định$$$->$$$

Đây là loại hình đơn giản nhất và rẻ nhất của bảo hiểm tử kỳ bởi vì phí bảo hiểm giữ nguyên trong suốt thời hạn của hợp đồng. Công ty bảo hiểm cam kết trả số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm chết trước ngày hết hạn hợp đồng. Khi đến ngày hết hạn, đơn bảo hiểm đương nhiên không còn giá trị.

Đặc điểm chính của loại hình bảo hiểm này là.

  • Phí bảo hiểm thấp.
  • Bảo hiểm cho một khoảng thời gian cụ thể.
  • Phí bảo hiểm và số tiền bảo hiểm cố định.
  • Không có giá trị tiền mặt hoàn lại.
  • Không thanh toán khi hết hạn hợp đồng.
  • Đơn bảo hiểm sẽ mất hiệu lực sau ngày ân hạn mà chưa nộp phí bảo hiểm.

Lợi ích chủ yếu của loại đơn bảo hiểm này dùng để hoàn trả các khoản nợ tồn đọng trong trường hợp tử vong.

Tử kỳ giảm dần$$$->$

Loại hợp đồng này có số tiền bảo hiểm giảm hàng năm theo quy định trong hợp đồng, tiến dần về 0 vào cuối kỳ hạn của hợp đồng.

Một số đặc điểm chính cần lưu ý.

  • Phí bảo hiểm giữ ở mức cố định
  • Thời hạn nộp phí bắt buộc có thể ngắn hơn toàn bộ thời hạn của đơn bảo hiểm để tránh việc hủy đơn khi số tiền bảo hiểm về cuối còn quá ít.
  • Phí bảo hiểm có thể thấp hơn bảo hiểm tử kỳ mức cố định.

Loại đơn bảo hiểm này thường được sử dụng để bảo hiểm cho một khoản nợ giảm dần ví dụ như khoản tiền gốc còn nợ trong việc mua nhà trả góp khi số tiền bảo hiểm giảm tương ứng với khoản tiền nợ còn lại.

Tử kỳ tăng dần$$$->$$$$$

Loại bảo hiểm này được thiết kế để đối phó với ảnh hưởng của lạm phát theo thời gian. Việc này có thể được thực hiện bằng cách tự động tăng số tiền bảo hiểm hàng năm theo một tỷ lệ phần trăm nhất định hoặc áp dụng chỉ số bán lẻ để tính quyền lợi bảo hiểm gia tăng.

Các đặc điểm chính của đơn bảo hiểm này.

 • Số tiền bảo hiểm có thể tăng trong thời hạn của hợp đồng không cần bằng chứng về sức khỏe;
 • Phí bảo hiểm sẽ tăng cùng với số tiền bảo hiểm tăng.
 • Bảo hiểm thường được giới hạn tới độ tuổi 60 -65 tuổi.

Bảo hiểm Nhân thọ trường sinh

Đây là một đơn bảo hiểm dài hạn không bị giới hạn ngày hết hạn và vì vậy, cuối cùng công ty bảo hiểm sẽ phải trả tiền bảo hiểm. Loại bảo hiểm này có thể được sử dụng để bảo đảm cho khoản tiền vay. Có hai đặc điểm quan trọng của loại hình bảo hiểm này.

 • Số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả khi người được bảo hiểm chết, không có giới hạn về thời gian hay độ tuổi của người được bảo hiểm
 • Phí bảo hiểm thường cao hơn so với đơn bảo hiểm nhân thọ tử kỳ vì khiếu nại chắc chắn xảy ra.

Bảo hiểm trường sinh không chia lãi$$$->$$$

Một đơn bảo hiểm nhân thọ trường sinh không chia lãi có đặc điểm.

 • Phí bảo hiểm trả cố định suốt đời. Một số đơn không yêu cầu đóng phí thêm sau độ tuổi quy định ví dụ 80 – 85 tuổi.
 • Số tiền bảo hiểm cố định.

Bảo hiểm trường sinh có chia lãi$$->$$$

Loại này tương tự bảo hiểm nhân thọ trường sinh không chia lãi, tức là không bị giới hạn về thời gian bảo hiểm nhưng có thêm đặc tính đầu tư. Lãi sẽ được phân bổ cho đơn bảo hiểm và được trả cùng với số tiền bảo hiểm khi người được bảo hiểm chết …

Bảo hiểm trường sinh liên kết đơn vị$$$->$$$$$

Là dạng bảo hiểm nhân thọ trường sinh được phát triển thêm một loạt quyền lợi lựa chọn bổ sung linh động. Phí bảo hiểm đã đóng được dùng để mua các đơn vị đầu tư trong quỹ đầu tư đã chọn và dùng lợi nhuận từ việc đầu tư này để trả cho các quyền lợi bảo hiểm được lựa chọn.

Các quyền lợi bảo hiểm có thể lựa chọn là.

  • Được thanh toán số tiền bảo hiểm khi chết.
  • Được điều chỉnh số tiền bảo hiểm hàng năm ví dụ theo chỉ số giá bán lẻ
  • Không phải đóng phí bảo hiểm hoặc thanh toán số tiền bảo hiểm khi mất khả năng làm việc
  • Lựa chọn quyền lợi thu nhập thường xuyên.
  • Được tạm ngừng đóng phí bảo hiểm (ví dụ khi thất nghiệp)
  • Lợi ích bảo hiểm y tế, nằm viện. bảo hiểm bệnh hiểm nghèo
  • Lợi ích bảo hiểm thêm người (ví dụ khi lập gia đình)

Các lợi ích có thể được lựa chọn từ đầu hoặc lựa chọn sau.

Bảo hiểm Nhân thọ hỗn hợp

Loại hình bảo hiểm Nhân thọ cơ bản thứ ba là bảo hiểm Nhân thọ hỗn hợp. Phí của hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp thường cao hơn bảo hiểm trường sinh vì ngày hết hạn của hợp đồng đã được xác định từ trước có nghĩa là hầu hết các khiếu nại sẽ được thực hiện sớm hơn và do vậy, thời hạn thu phí và kinh doanh phí thu được cũng ngắn hơn. Kỳ hạn hợp đồng càng ngắn thì phí càng cao. Các đặc điểm chính là..

  • Số tiền bảo hiểm được trả vào ngày hết hạn hợp đồng đã được xác định hoặc ngày người được bảo hiểm chết nếu trường hợp chết xảy ra sớm hơn.
  • Hợp đồng bảo hiểm có giá trị tiền mặt hoặc giá trị hoàn lại
  • Phí bảo hiểm cố định được đóng suốt thời hạn của hợp đồng

Nhiều đơn bảo hiểm cũng trả thêm các khoản tiền thưởng định kỳ hoặc cuối kỳ nhưng khoản tiền này sẽ không được thanh toán trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, khi đó chỉ nhận được giá trị hoàn lại.

Các loại bảo hiểm hỗn hợp


Bảo hiểm hỗn hợp không chia lãi .

Đây là loại hình cơ bản nhất của bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp, với phí bảo hiểm cố định và số tiền bảo hiểm cố định được trả vào ngày hết hạn hợp đồng đã được xác định, hoặc khi chết trước ngày hết hạn hợp đồng.

Tư vấn ngay

Bảo hiểm tai nạn người lái và người ngồi trên xe máy.

Thiệt hại về thân thể đối với người điều khiển xe và người ngồi trên xe bị tai nạn khi đang ở trên xe, lên xuống xe trong quá trình xe tham gia giao thông

Bảo hiểm cháy nổ xe máy.

– Thiệt hại vật chất xe xảy ra do hỏa hoạn, cháy, nổ bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của chủ xe, lái xe. Xe sẽ được bồi thường toàn bộ nếu thiệt hại, hư hỏng trên 75% hoặc đến mức không thể sửa chữa, phục hồi đảm bảo lưu hành an toàn.

Tư vấn ngay

Getting An Auto Insurance Quote

Quoting online with peace is quick & easy answer a few simple question, give us some information about your driving history & we will give you an accurate quote to consider.

The Insurance Quote Process

1.

Fill about information of your.

Pendisse sagittis mauris raesent sed consectetur lorem necdictum diam aliqam condim entum turpis oner utultrices mnibh.

2.

Fill information about your car.

Pendisse sagittis mauris raesent sed consectetur lorem necdictum diam aliqam condim entum turpis oner utultrices mnibh.

3.

Fill the driver inforamtion.

Pendisse sagittis mauris raesent sed consectetur lorem necdictum diam aliqam condim entum turpis oner utultrices mnibh.

4.

Show us Your discounts.

Turpis its on utultrices mollis lacus mauris luctus arcu pharetra semlacus idnibh sed pharetra henrerit lacinia.

get a quote

What you will need to fill the quote online

Donec placerat nuncat ipsum maximus euconsequat velit ornare sedgravida volutpat tortor etluctus velit efficitur quis. donec eget tortor rutrum nibh lobortis scelerisque acsed risus morbi sitamet cras quisque tortor arcuulla mcorpereget porta gravida tincidunt eget nisi.

Licence Plate

The generated lorem Ipsum is therefole dummy content.

Driver licensce Number

Eneck eget tortor rutrum nibh on porta gravida tincidunt eget owner.

Purchase Date

Meck get prtor rutrum nibh on porta gravida onacity opqest.

VIN

Donec eget tortor rutrum nibh on porta gravida tincidunt eget nisi.

Current Insurance Informations

Nulla mollis ligula diam, ac vulputate nunctie arcu pellentesque, eget porttitor nibh maximus.Advantage of Peace Insurance Agent

Lorem Ipsum as their default model text and a search for lorem ipsum will uncover many web sites still in their infancy. various versions have evolved over the years sometimes by accident, sometimes on purpose always free from repetition injected humour or non-characteristic words etc.

Maximized Savings

The generated lorem Ipsum is therefore always free from repetition injected humo non-characteristic words etc simple dummy content.

Quality Coverage

Proin posuere sapien vitae erat ultrices fermentum urabitur nec gravida urna aauctor neque roin blandit imperdiet bibendum.

Claim Assistance

The generated lorem Ipsum is therefore always free from repetition injected humo non-characteristic words etc simple dummy content.

Personal Support

Sed elit nulla, congue ut diam quis, malesuada congue orci. Duis pretium egestas elit, ac dignissim ipsum interdum quis.

Explaining your coverage

Nulla mollis ligula diam, ac vulputate nunc facilisis et. Suspendisse tempor tortor molestie arcu pellentesque, eget porttitor nibh maximus.

Finding discounts

Sed elit nulla, congue ut diam quis, malesuada congue orci. Duis pretium egestas elit, ac dignissim ipsum interdum quis.

Find the right independent insurance agent to assist you with all your insurance needs.

Find an agent Get quote

Why peace insurance agent ?

Lorem Ipsum as their default model text and a search for lorem ipsum will uncover many web sites still in their infancy. various versions have evolved over the years sometimes by accident sometimes on purpose always free from repetition injected humour or non-characteristic words etc.

 • Mauris vehicula odio laoreet posuere varius.
 • Suspendisse volutpat risus a auctor eleifend.
 • Suspendisse interdum velit sit amet vestibulum ultrices.
 • Praesent molestie nibh pretium, rhoncus nibh eu, gravida tortor.
 • Suspendisse consectetur ex molestie, vulputate purus vitae, placerat diam.
View our story
zalo-icon